Power10 128-bit binary integer operations

Message ID 20200511112943.GZ27573@bubble.grove.modra.org
State New
Headers show
Series
 • Power10 128-bit binary integer operations
Related show

Commit Message

opcodes/
	* ppc-opc.c (powerpc_opcodes): Add vrlq, vdivuq, vmsumcud, vrlqmi,
	vmuloud, vcmpuq, vslq, vdivsq, vcmpsq, vrlqnm, vcmpequq, vmulosd,
	vsrq, vdiveuq, vcmpgtuq, vmuleud, vsraq, vdivesq, vcmpgtsq, vmulesd,
	vcmpequq., vextsd2q, vmoduq, vcmpgtuq., vmodsq, vcmpgtsq., xscvqpuqz,
	xscvuqqp, xscvqpsqz, xscvsqqp, dcffixqq, dctfixqq.
gas/
	* testsuite/gas/ppc/int128.d,
	* testsuite/gas/ppc/int128.s: New test.
	* testsuite/gas/ppc/ppc.exp: Run it.


-- 
Alan Modra
Australia Development Lab, IBM

Patch

diff --git a/gas/testsuite/gas/ppc/int128.d b/gas/testsuite/gas/ppc/int128.d
new file mode 100644
index 0000000000..c9f14d3360
--- /dev/null
+++ b/gas/testsuite/gas/ppc/int128.d
@@ -0,0 +1,42 @@ 
+#as: -mpower10
+#objdump: -dr -Mpower10
+#name: 128-bit binary integer ops
+
+.*
+
+
+Disassembly of section \.text:
+
+0+0 <_start>:
+.*:	(10 22 1a c8|c8 1a 22 10) 	vmuleud v1,v2,v3
+.*:	(10 85 30 c8|c8 30 85 10) 	vmuloud v4,v5,v6
+.*:	(10 e8 4b c8|c8 4b e8 10) 	vmulesd v7,v8,v9
+.*:	(11 4b 61 c8|c8 61 4b 11) 	vmulosd v10,v11,v12
+.*:	(11 ae 7c 17|17 7c ae 11) 	vmsumcud v13,v14,v15,v16
+.*:	(12 32 99 0b|0b 99 32 12) 	vdivsq v17,v18,v19
+.*:	(12 95 a8 0b|0b a8 95 12) 	vdivuq v20,v21,v21
+.*:	(12 d7 c3 0b|0b c3 d7 12) 	vdivesq v22,v23,v24
+.*:	(13 3a da 0b|0b da 3a 13) 	vdiveuq v25,v26,v27
+.*:	(13 9d f7 0b|0b f7 9d 13) 	vmodsq v28,v29,v30
+.*:	(13 e0 0e 0b|0b 0e e0 13) 	vmoduq v31,v0,v1
+.*:	(10 5b 1e 02|02 1e 5b 10) 	vextsd2q v2,v3
+.*:	(10 04 29 01|01 29 04 10) 	vcmpuq v4,v5
+.*:	(10 86 39 41|41 39 86 10) 	vcmpsq cr1,v6,v7
+.*:	(11 09 51 c7|c7 51 09 11) 	vcmpequq v8,v9,v10
+.*:	(11 6c 6d c7|c7 6d 6c 11) 	vcmpequq. v11,v12,v13
+.*:	(11 cf 83 87|87 83 cf 11) 	vcmpgtsq v14,v15,v16
+.*:	(12 32 9f 87|87 9f 32 12) 	vcmpgtsq. v17,v18,v19
+.*:	(12 95 b2 87|87 b2 95 12) 	vcmpgtuq v20,v21,v22
+.*:	(12 f8 ce 87|87 ce f8 12) 	vcmpgtuq. v23,v24,v25
+.*:	(13 5b e0 05|05 e0 5b 13) 	vrlq  v26,v27,v28
+.*:	(13 be f9 45|45 f9 be 13) 	vrlqnm v29,v30,v31
+.*:	(10 01 10 45|45 10 01 10) 	vrlqmi v0,v1,v2
+.*:	(10 64 29 05|05 29 64 10) 	vslq  v3,v4,v5
+.*:	(10 c7 42 05|05 42 c7 10) 	vsrq  v6,v7,v8
+.*:	(11 2a 5b 05|05 5b 2a 11) 	vsraq  v9,v10,v11
+.*:	(fd 80 6e 88|88 6e 80 fd) 	xscvqpuqz v12,v13
+.*:	(fd c8 7e 88|88 7e c8 fd) 	xscvqpsqz v14,v15
+.*:	(fe 03 8e 88|88 8e 03 fe) 	xscvuqqp v16,v17
+.*:	(fe 4b 9e 88|88 9e 4b fe) 	xscvsqqp v18,v19
+.*:	(fe 80 af c4|c4 af 80 fe) 	dcffixqq f20,v21
+.*:	(fe e1 b7 c4|c4 b7 e1 fe) 	dctfixqq v23,f22
diff --git a/gas/testsuite/gas/ppc/int128.s b/gas/testsuite/gas/ppc/int128.s
new file mode 100644
index 0000000000..4dce648c36
--- /dev/null
+++ b/gas/testsuite/gas/ppc/int128.s
@@ -0,0 +1,34 @@ 
+	.text
+_start:
+	vmuleud	1,2,3
+	vmuloud	4,5,6
+	vmulesd	7,8,9
+	vmulosd	10,11,12
+	vmsumcud 13,14,15,16
+	vdivsq	17,18,19
+	vdivuq	20,21,21
+	vdivesq	22,23,24
+	vdiveuq	25,26,27
+	vmodsq	28,29,30
+	vmoduq	31,0,1
+	vextsd2q 2,3
+	vcmpuq	4,5
+	vcmpsq	1,6,7
+	vcmpequq 8,9,10
+	vcmpequq. 11,12,13
+	vcmpgtsq 14,15,16
+	vcmpgtsq. 17,18,19
+	vcmpgtuq 20,21,22
+	vcmpgtuq. 23,24,25
+	vrlq	26,27,28
+	vrlqnm	29,30,31
+	vrlqmi	0,1,2
+	vslq	3,4,5
+	vsrq	6,7,8
+	vsraq	9,10,11
+	xscvqpuqz 12,13
+	xscvqpsqz 14,15
+	xscvuqqp 16,17
+	xscvsqqp 18,19
+	dcffixqq 20,21
+	dctfixqq 23,22
diff --git a/gas/testsuite/gas/ppc/ppc.exp b/gas/testsuite/gas/ppc/ppc.exp
index aad7b02846..6732b90993 100644
--- a/gas/testsuite/gas/ppc/ppc.exp
+++ b/gas/testsuite/gas/ppc/ppc.exp
@@ -134,3 +134,4 @@ if { [supports_ppc64] } then {
 run_dump_test "byte_rev"
 run_dump_test "vec_mul"
 run_dump_test "vsx_32byte"
+run_dump_test "int128"
diff --git a/opcodes/ppc-opc.c b/opcodes/ppc-opc.c
index a2112a786d..5e73880d92 100644
--- a/opcodes/ppc-opc.c
+++ b/opcodes/ppc-opc.c
@@ -3313,6 +3313,9 @@ const unsigned int num_powerpc_operands = (sizeof (powerpc_operands)
 /* A VX_MASK with the VA field fixed with a PS field. */
 #define VXVAPS_MASK ((VX_MASK | (0x1f << 16)) & ~(0x1 << 9))
 
+/* A VX_MASK for instructions using a BF field. */
+#define VXBF_MASK (VX_MASK | (3 << 21))
+
 /* A VA form instruction. */
 #define VXA(op, xop) (OP (op) | (((uint64_t)(xop)) & 0x03f))
 
@@ -3910,10 +3913,12 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vmul10cuq",	VX (4,	 1),	VXVB_MASK,  PPCVEC3,	0,		{VD, VA}},
 {"vmaxub",	VX (4,	 2),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vrlb",	VX (4,	 4),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vrlq",	VX (4,	 5),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpequb",	VXR(4,	 6,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpneb",	VXR(4,	 7,0),	VXR_MASK,  PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmuloub",	VX (4,	 8),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vaddfp",	VX (4,	10),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vdivuq",	VX (4, 11),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"psq_lx",	XW (4,	 6,0),	XW_MASK,   PPCPS,	0,		{FRT,RA,RB,PSWM,PSQM}},
 {"vmrghb",	VX (4,	12),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"psq_stx",	XW (4,	 7,0),	XW_MASK,   PPCPS,	0,		{FRS,RA,RB,PSWM,PSQM}},
@@ -3939,6 +3944,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vmladduhm",	VXA(4,	34),	VXA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB, VC}},
 {"vmsumudm",	VXA(4,	35),	VXA_MASK,  PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB, VC}},
 {"ps_div",	A (4,	18,0),	AFRC_MASK,  PPCPS,	0,		{FRT, FRA, FRB}},
+{"vmsumcud",	VXA(4, 23),	VXA_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB, VC}},
 {"vmsumubm",	VXA(4,	36),	VXA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB, VC}},
 {"ps_div.",	A (4,	18,1),	AFRC_MASK,  PPCPS,	0,		{FRT, FRA, FRB}},
 {"vmsummbm",	VXA(4,	37),	VXA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB, VC}},
@@ -3985,6 +3991,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vmul10ecuq",	VX (4,	65),	VX_MASK,   PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmaxuh",	VX (4,	66),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vrlh",	VX (4,	68),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vrlqmi",	VX (4,	69),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpequh",	VXR(4,	70,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpneh",	VXR(4,	71,0),	VXR_MASK,  PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulouh",	VX (4,	72),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
@@ -4024,6 +4031,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vrldmi",	VX (4, 197),	VX_MASK,   PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpeqfp",	VXR(4, 198,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpequd",	VXR(4, 199,0),	VXR_MASK,  PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vmuloud",	VX (4, 200),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vdivud",	VX (4, 203),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vpkuwus",	VX (4, 206),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"machhws",	XO (4, 108,0,0), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
@@ -4031,11 +4039,14 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"nmachhws",	XO (4, 110,0,0), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
 {"nmachhws.",	XO (4, 110,0,1), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
 {"vadduqm",	VX (4, 256),	VX_MASK,   PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vcmpuq",	VX (4, 257),	VXBF_MASK,  POWER10,	0,		{OBF, VA, VB}},
 {"vmaxsb",	VX (4, 258),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vslb",	VX (4, 260),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vslq",	VX (4, 261),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpnezb",	VXR(4, 263,0),	VXR_MASK,  PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulosb",	VX (4, 264),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vrefp",	VX (4, 266),	VXVA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VB}},
+{"vdivsq",	VX (4, 267),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmrglb",	VX (4, 268),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vpkshus",	VX (4, 270),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"ps_nabs",	XRC(4, 136,0),	XRA_MASK,  PPCPS,	0,		{FRT, FRB}},
@@ -4045,8 +4056,10 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"macchwu",	XO (4, 140,0,0), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
 {"macchwu.",	XO (4, 140,0,1), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
 {"vaddcuq",	VX (4, 320),	VX_MASK,   PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vcmpsq",	VX (4, 321),	VXBF_MASK,  POWER10,	0,		{OBF, VA, VB}},
 {"vmaxsh",	VX (4, 322),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vslh",	VX (4, 324),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vrlqnm",	VX (4, 325),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpnezh",	VXR(4, 327,0),	VXR_MASK,  PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulosh",	VX (4, 328),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vrsqrtefp",	VX (4, 330),	VXVA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VB}},
@@ -4074,6 +4087,8 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vsl",		VX (4, 452),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vrldnm",	VX (4, 453),	VX_MASK,   PPCVEC3,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpgefp",	VXR(4, 454,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vcmpequq",	VXR(4, 455,0),	VXR_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vmulosd",	VX (4, 456),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulld",	VX (4, 457),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vlogefp",	VX (4, 458),	VXVA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VB}},
 {"vdivsd",	VX (4, 459),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
@@ -4090,6 +4105,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"evsubfw",	VX (4, 516),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA, RB}},
 {"evsubw",	VX (4, 516),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RB, RA}},
 {"vsrb",	VX (4, 516),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vsrq",	VX (4, 517),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evsubifw",	VX (4, 518),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, UIMM, RB}},
 {"evsubiw",	VX (4, 518),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RB, UIMM}},
 {"vcmpgtub",	VXR(4, 518,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
@@ -4098,6 +4114,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"evneg",	VX (4, 521),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA}},
 {"evextsb",	VX (4, 522),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA}},
 {"vrfin",	VX (4, 522),	VXVA_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VB}},
+{"vdiveuq",	VX (4, 523),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evextsh",	VX (4, 523),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA}},
 {"evrndw",	VX (4, 524),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA}},
 {"vspltb",	VX (4, 524),  VXUIMM4_MASK, PPCVEC,	0,		{VD, VB, UIMM4}},
@@ -4163,6 +4180,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"evfsnabs",	VX (4, 645),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA}},
 {"evfsneg",	VX (4, 646),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA}},
 {"vcmpgtuw",	VXR(4, 646,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vcmpgtuq",	VXR(4, 647,0),	VXR_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evfssqrt",	VX_RB_CONST(4, 647, 0), VX_RB_CONST_MASK,	PPCEFS2,	0,		{RD, RA}},
 {"vmuleuw",	VX (4, 648),	VX_MASK,   PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evfsmul",	VX (4, 648),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA, RB}},
@@ -4226,6 +4244,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vcmpgtfp",	VXR(4, 710,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"efssqrt",	VX_RB_CONST(4, 711, 0), VX_RB_CONST_MASK,PPCEFS2, 0,	{RD, RA}},
 {"vcmpgtud",	VXR(4, 711,0),	VXR_MASK,  PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vmuleud",	VX (4, 712),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"efsmul",	VX (4, 712),	VX_MASK,   PPCEFS,	0,		{RS, RA, RB}},
 {"vmulhud",	VX (4, 713),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"efsdiv",	VX (4, 713),	VX_MASK,   PPCEFS,	0,		{RS, RA, RB}},
@@ -4303,6 +4322,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"evldw",	VX (4, 771),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, EVUIMM_8, RA}},
 {"evldhx",	VX (4, 772),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA, RB}},
 {"vsrab",	VX (4, 772),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vsraq",	VX (4, 773),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evldh",	VX (4, 773),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, EVUIMM_8, RA}},
 {"vcmpgtsb",	VXR(4, 774,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evlhhesplatx",VX (4, 776),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA, RB}},
@@ -4310,6 +4330,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"evlhhesplat",	VX (4, 777),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, EVUIMM_2, RA}},
 {"vcfux",	VX (4, 778),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VB, UIMM}},
 {"vcuxwfp",	VX (4, 778),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VB, UIMM}},
+{"vdivesq",	VX (4, 779),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evlhhousplatx",VX(4, 780),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA, RB}},
 {"vspltisb",	VX (4, 780),	VXVB_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, SIMM}},
 {"vinsertb",	VX (4, 781),  VXUIMM4_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB, UIMM4}},
@@ -4366,6 +4387,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vminsw",	VX (4, 898),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vsraw",	VX (4, 900),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpgtsw",	VXR(4, 902,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vcmpgtsq",	VXR(4, 903,0),	VXR_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulesw",	VX (4, 904),	VX_MASK,   PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulhsw",	VX (4, 905),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vctuxs",	VX (4, 906),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VB, UIMM}},
@@ -4379,6 +4401,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vsrad",	VX (4, 964),	VX_MASK,   PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpbfp",	VXR(4, 966,0),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpgtsd",	VXR(4, 967,0),	VXR_MASK,  PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vmulesd",	VX (4, 968),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmulhsd",	VX (4, 969),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vctsxs",	VX (4, 970),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VB, UIMM}},
 {"vcfpsxws",	VX (4, 970),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VB, UIMM}},
@@ -4612,6 +4635,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vcmpgefp.",	VXR(4, 454,1),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"udi7fcm.",	APU(4, 739,0),	APU_MASK, PPC405|PPC440, 0,		{URT, URA, URB}},
 {"udi7fcm",	APU(4, 739,1),	APU_MASK, PPC405|PPC440, 0,		{URT, URA, URB}},
+{"vcmpequq.",	VXR(4, 455,1),	VXR_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"evmwhssfan",	VX (4,1479),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RD, RA, RB}},
 {"vsbox",	VX (4,1480),	VXVB_MASK,  PPCVEC2,	0,		{VD, VA}},
 {"evmwlumianw",	VX (4,1480),	VX_MASK,   PPCSPE,	0,		{RS, RA, RB}},
@@ -4647,6 +4671,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vextsb2d",	VXVA(4,1538,24), VXVA_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB}},
 {"vextsh2d",	VXVA(4,1538,25), VXVA_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB}},
 {"vextsw2d",	VXVA(4,1538,26), VXVA_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB}},
+{"vextsd2q",	VXVA(4,1538,27), VXVA_MASK, POWER10,	0,		{VD, VB}},
 {"vctzb",	VXVA(4,1538,28), VXVA_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB}},
 {"vctzh",	VXVA(4,1538,29), VXVA_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB}},
 {"vctzw",	VXVA(4,1538,30), VXVA_MASK, PPCVEC3,	0,		{VD, VB}},
@@ -4656,6 +4681,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"udi8fcm.",	APU(4, 771,0),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
 {"udi8fcm",	APU(4, 771,1),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
 {"vsum4ubs",	VX (4,1544),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vmoduq",	VX (4,1547),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vextublx",	VX (4,1549),	VX_MASK,   PPCVEC3,	0,		{RT, RA, VB}},
 {"vsubuhs",	VX (4,1600),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"mtvscr",	VX (4,1604),	VXVDVA_MASK, PPCVEC,	0,		{VB}},
@@ -4670,6 +4696,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"veqv",	VX (4,1668),	VX_MASK,   PPCVEC2,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vcmpgtuw.",	VXR(4, 646,1),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"udi10fcm.",	APU(4, 835,0),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
+{"vcmpgtuq.",	VXR(4, 647,1),	VXR_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"udi10fcm",	APU(4, 835,1),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
 {"vsum2sws",	VX (4,1672),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmoduw",	VX (4,1675),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
@@ -4691,6 +4718,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"udi12fcm.",	APU(4, 899,0),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
 {"udi12fcm",	APU(4, 899,1),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
 {"vsum4sbs",	VX (4,1800),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
+{"vmodsq",	VX (4,1803),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vextubrx",	VX (4,1805),	VX_MASK,   PPCVEC3,	0,		{RT, RA, VB}},
 {"maclhwuo",	XO (4, 396,1,0), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
 {"maclhwuo.",	XO (4, 396,1,1), XO_MASK,  MULHW,	0,		{RT, RA, RB}},
@@ -4711,6 +4739,7 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"vpopcntw",	VX (4,1923),	VXVA_MASK,  PPCVEC2,	0,		{VD, VB}},
 {"vcmpgtsw.",	VXR(4, 902,1),	VXR_MASK,  PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"udi14fcm.",	APU(4, 963,0),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
+{"vcmpgtsq.",	VXR(4, 903,1),	VXR_MASK,  POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"udi14fcm",	APU(4, 963,1),	APU_MASK,  PPC440,	0,		{URT, URA, URB}},
 {"vsumsws",	VX (4,1928),	VX_MASK,   PPCVEC,	0,		{VD, VA, VB}},
 {"vmodsw",	VX (4,1931),	VX_MASK,   POWER10,	0,		{VD, VA, VB}},
@@ -8012,10 +8041,14 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 {"denbcdq",	XRC(63,834,0), X_MASK|Q_MASK, POWER6,	PPCVLE,		{S, FRTp, FRBp}},
 {"denbcdq.",	XRC(63,834,1), X_MASK|Q_MASK, POWER6,	PPCVLE,		{S, FRTp, FRBp}},
 
+{"xscvqpuqz",	XVA(63,836,0),	XVA_MASK,  POWER10,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvqpuwz",	XVA(63,836,1),	XVA_MASK,  PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvudqp",	XVA(63,836,2),	XVA_MASK,  PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
+{"xscvuqqp",	XVA(63,836,3),	XVA_MASK,  POWER10,	PPCVLE,		{VD, VB}},
+{"xscvqpsqz",	XVA(63,836,8),	XVA_MASK,  POWER10,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvqpswz",	XVA(63,836,9),	XVA_MASK,  PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvsdqp",	XVA(63,836,10),	XVA_MASK,  PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
+{"xscvsqqp",	XVA(63,836,11),	XVA_MASK,  POWER10,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvqpudz",	XVA(63,836,17),	XVA_MASK,  PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvqpdp",	XVARC(63,836,20,0), XVA_MASK, PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
 {"xscvqpdpo",	XVARC(63,836,20,1), XVA_MASK, PPCVSX3,	PPCVLE,		{VD, VB}},
@@ -8044,6 +8077,9 @@ const struct powerpc_opcode powerpc_opcodes[] = {
 
 {"fcfidu",	XRC(63,974,0),	XRA_MASK, POWER7|PPCA2,	PPCVLE,		{FRT, FRB}},
 {"fcfidu.",	XRC(63,974,1),	XRA_MASK, POWER7|PPCA2,	PPCVLE,		{FRT, FRB}},
+
+{"dcffixqq",	XVA(63,994,0),	XVA_MASK,  POWER10,	PPCVLE,		{FRTp, VB}},
+{"dctfixqq",	XVA(63,994,1),	XVA_MASK,  POWER10,	PPCVLE,		{VD, FRBp}},
 };
 
 const unsigned int powerpc_num_opcodes =